Pageant logo
Vu Hien with Contestants
Vu Hien
Got Hong - Em Nh Tia Nang Mat Tri

Huyen Tran - Vu Hien
MCs: Huyen Tran - Vu Hien

Ly Huong
Hoa Hau Ly Hng: ai Dien Ban To Chc[ Pageant 2001 | Gallery Index | VietScape | VietET Group ]

Copyright (c) 2001 VietET Group