Nguyen Nh Y
Nhu Y
24, 5 ft 3, 110 lbs
Evergreen Valley College,
MIS

Hobbies: Traveling, Music

Nh Y thch hoa hong va mau hong, tng trng cho s trong trang va ngay th, cung nh du dang, tru men.
Nhu Y

[ Pageant Home | Index | VietScape | VietET ]

Copyright © 2001 VietET Group