Nguyen N Tuyet Trinh
Tuyet Trinh
19, 5 ft 2, 102 lbs
Business Management

Hobbies: Dancing, Singing

Tuyet Trinh thch hoa Blue Violet va mau vang, la bieu hieu cho s ngay th, huyen b, chung thuy va bnh an
Tuyet Trinh

[ Pageant Home | Index | VietScape | VietET ]

Copyright © 2001 VietET Group